Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-05.

Strona internetowa http://kwidzyn.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  •     pochodzą z różnych źródeł,
  •     nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  •     opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  •     opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekretariat.kwidzyn@gd.policja.gov.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-10

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym sekretariat.kwidzyn@gd.policja.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 74 29 256. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie
ul. Kościuszki 30
82-500 Kwidzyn

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych tylko parter budynku - przed głównym wejściem od ulicy Kościuszki umiejscowiona jest winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, dzwonek przyzwowy umieszczony jest na obudowie windy i obsługują go dyżurni.

Budynek Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie
ul. Kościuszki 30
82-500 Kwidzyn

- wejście do budynku znajduje się od strony wjazdu do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, na bramce umiejscowiony jest dzwonek. W budynku przytosowana jest dla osób niepełnosprawnych toaleta oraz pomieszczenie do obsługi petentów.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji w Prabutach
ul. Kwidzyńska 4
82-550 Prabuty

miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przed budynkiem jednostki Policji przy ul. Kwidzyńskiej 4. W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren KP w Prabutach, przy wejściu od strony ul. Kwidzyńskiej 4 zlokalizowana jest rampa umożliwiająca dostanie się do budynku. Wejście wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe umożliwiające dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Posterunek Policji w Sadlinkach
ul. Kwidzyńska 34
82-522 Sadlinki

- Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych,

Posterunek Policji w Gardei
ul. Kwidzyńska 22
82-520 Gardeja

- Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych,

Posterunek Policji w Ryjewie
ul. Grunwaldzka 54
82-420 Ryjewo

- Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Kwidzynie osobą odpowiedzialną za wdrażanie ustaw wymienionych w piśmie OPC-076-1/2020 z dnia 19.10.2020r. jest:

st.inspektor Janusz Sepioło
Jednoosobowego Stanowiska
do spraw Skarg i Wniosków
KPP w Kwidzynie
tel. 47 74 29 360
mail: janusz.sepiolo@gd.policja.gov.pl

Powrót na górę strony