Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Kwidzyn
st.asp. Marek Łoszczuk
Tel./fax: 47 74 29 210
E-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Kwidzyn
asp. Radosław Wilk
Tel./fax: 47 74 29 211
E-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl


Do zakresu działań Wydziału Prewencji KPP w Kwidzynie między innymi należą:

 • koordynowanie działań prewencyjnych i sprawowanie kontroli ich wykonawstwa;
 • diagnozowanie zagrożeń , monitorowanie oraz gromadzenie danych w tym zakresie;
 • diagnozowanie zagrożeń , monitorowanie oraz gromadzenie danych w tym zakresie;
 • budowa i kształtowanie prawidłowych stosunków Komendy, komisariatu Policji i rewirów dzielnicowych ze środowiskami lokalnymi;
 • realizacja programów, przedsięwzięć prewencyjnych oraz określanie środków finansowych potrzebnych do realizacji programów prewencyjnych;
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie demoralizacji , przestępczości nieletnich oraz innych patologii społecznych;
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi powołanymi w sprawach dzieci, młodzieży i rodziny;
 • opracowywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej wszystkich jednostek Policji danego powiatu;
 • opracowywanie zintegrowanych planów dyslokacji służby patrolowej dla potrzeb jednostki;
 • dokonywanie bieżącej oceny działań jednostki podległej w zakresie maksymalizacji udziału w służbie patrolowej, sił prewencyjnych pozostających w dyspozycji jednostek terenowych Policji oraz racjonalizacji wykorzystania tych służb w strefach zagrożenia;
 • bieżąca ocena służby patrolowej oraz rozpoznania rejonów służbowych;
 • nadzorowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów służby prewencji, zwłaszcza w zakresie taktyki i techniki interwencji, stosowania środków przymusu bezpośredniego;
 • kontrola prawidłowości podejmowanych interwencji i obsługi obywatela, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez policjantów w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz analiza przyczyn wydarzeń w tych pomieszczeniach;
 • rejestracja broni pneumatycznej i białej;
 • bieżące uzyskiwanie informacji wyprzedzających, dotyczących przewidywanego zakłócenia porządku publicznego w związku z mającymi się odbyć imprezami masowymi;
 • zapewnienie właściwej reakcji jednostki na wszelkiego rodzaju zdarzenia i sytuacje (w tym uruchamianie procedur);
 • opracowywanie wzorcowych planów działania dostosowanych do poszczególnych potencjalnych rodzajów stanów kryzysowych;
 • przygotowywanie szczegółowych planów działania w warunkach konkretnych zagrożeń;
 • zabezpieczanie imprez masowych, ochrona osób, wydawanie opinii w formie postanowień dla pracowników ochrony osób i mienia;
 • opracowywanie bieżącej decyzji kierownika jednostki do działań w warunkach naruszenia porządku publicznego i w sytuacjach kryzysowych;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem NOPP;
 • wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych w powiecie;
 • organizowanie współpracy i współdziałania z właściwymi instytucjami szczebla powiatowego w zakresie realizacji powyższych zadań;
 • realizacja zadań wynikających z funkcjonowania systemu alarmowania jednostki;
 • ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń

 

 

Powrót na górę strony