Praca w Policji

https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

Uwaga! Dobór do służby w Policji

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI WYZNACZYŁ NASTĘPUJĄCE TERMINY
PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY

w 2023 roku

 

Termin przyjęcia do służby w Policji dla osób, które przeszły wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób do przyjęcia do służby w Policji (lista rankingowa):

 • 27 LUTEGO 2023 r.
 • 5 MAJA 2023r.
 • 3 LIPCA 2023 r.
 • 23 SIERPNIA 2023 r.
 • 27 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
 • 27 GRUDNIA 2023 r.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI:

 

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk


Komenda Miejska Policji w Gdyni
ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia


Komenda Miejska Policji w Sopocie
ul. Armii Krajowej 112a, 81-824 Sopot


Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1, 76-200 Słupsk


Komenda Powiatowa Policji w Tczewie
ul. Kasprowicza 2, 83-110 Tczew


Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo


Komenda Powiatowa Policji w Pucku
ul. Dworcowa 5, 84-100 Puck


Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
ul. Sienkiewicza 7, 82-400 Sztum


Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Kościuszki 10, 82-100 Nowy Dwór Gdański


Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów


Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
ul. Warszawska 13, 89-600 Chojnice


Komenda Powiatowa Policji w Malborku
ul. de Gaulle’a 3, 82-200 Malbork


Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
ul. Sambora 41, 83-300 Kartuzy


Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
ul. Zgromadzenia Księzy Zmartwychwstańców 2, 83-400 Kościerzyna


Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański


Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
ul. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytów


Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
ul. Toruńska 5, 84-300 Lębork


Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
ul. Kościuszki 30, 82-500 Kwidzyn


Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim
ul. Bohaterów Getta 2, 83-200 Starogard Gdański


Oddział Prewencji Policji w Gdańsku
ul. Harfowa 60, 80-298 Gdańsk

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1882 ze zm.)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie, 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W KWIDZYNIE, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 15:00,
UL. KOŚCIUSZKI 30, POKÓJ NR 3. DODATKOWE INFORMACJE KANDYDACI MOGĄ UZYSKAĆ POD NR TEL. 47 74 29 205.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę
  (z lewej strony podania margines  2.5 cm szerokości),
 • wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra, prawo jazdy (oryginały do wglądu),
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową aby udokumentować fakt, iż posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).

Ponadto osoby składające dokumenty powinny przedłożyć dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać
w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia lub bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione,
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),
 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (www.pomorska.policja.gov.pl)

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 ze zm.),
 • ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
  z 2019 r., poz. 742),
 • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
  w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz. 109),
 • rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1894),
 • decyzja nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 22),
 • decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141),
 • decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r.
  w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143 ze zm.),
 • decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się
  o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).

 

Ponadto informuje się, iż Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów do służby w Policji.

 

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

 

UWAGA!!!

 

ZŁOŻONE DOKUMENTY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!!!

Po złożeniu dokumentów kandydat do służby w Policji kierowany jest na poszczególne etapy postępowania, do których należą:

a) TEST WIEDZY (TW) i TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (TSF):

- testy odbywają się w jednej ze szkół policyjnych, np. Słupsku, Pile, Szczytnie w soboty lub niedziele;

- test wiedzy składa się z 40 pytań i obejmuje tematykę z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego i opracowywany jest w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

- zakres i sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a film obrazujący jego przebieg można znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji www.policja.pl;

 

b) TEST PSYCHOLOGICZNY (MULTISELECT - MS):

- składa się z testu komputerowego oraz rozmowy psychologa policyjnego z kandydatem;

- test obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie: zdolności intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności emocjonalnej, postawy w pracy

- test przeprowadzany jest w Wydziale Psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15.

c) ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (RK):

- komisja powołana decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji ocenia kandydata w zakresie: umiejętności komunikowania się, motywacji do służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi, umiejętności autoprezentacji;

- rozmowy odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 - rozmowa z kandydatem trwa ok. 30 min. 

d) KOMISJA LEKARSKA:

- celem komisji lekarskiej jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

- kandydata kieruje się do Rejonowej Komisji Lekarskiej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata.

e) POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE WOBEC KANDYDATA DO SŁUŻBY:

- celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie czy kandydat do służby w Policji daje rękojmię zachowania tajemnicy;

- postępowanie rozpoczyna się w momencie złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego  w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 (druk ankiety)

 - ankietę kandydat składa w terminie wyznaczonym przez pracownika Zespołu ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Procedura wstąpienia do służby w Policji odbywa się w formie konkursu i jest punktowana. Z każdego etapu kandydat otrzymuje więc stosowną liczbę punktów, maksymalnie 220 pkt za etapy punktowane, tj.:

- test wiedzy – 40 pkt,

- test sprawności fizycznej – 60 pkt,

- test psychologiczny – 60 pkt,

- rozmowa kwalifikacyjna – 60 pkt.

Efekt końcowy to suma punktów ze wszystkich etapów, która umiejscawia kandydata w tzw. "liście rankingowej".

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu może zostać powiększona o punkty wynikające z preferowanego wykształcenia lub szczególnych predyspozycji kandydata, a mianowicie:

- punkty za wykształcenie:

- wyższe - magister lub równorzędne - o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne – 8 pkt;

- wyższe o kierunku innym niż wymienione wyżej – 6 pkt;

- wyższe – licencjat, inżynier – 4 pkt;

- średnie o profilu policyjnym – 2 pkt;

- punkty za szczególne predyspozycje:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 pkt;

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych – 4 pkt;

- uprawnienia ratownika wodnego, płetwonurka, do prowadzenia łodzi motorowodnych – 2 pkt;

- prawo jazdy kategorii A lub C – 2 pkt.

Co z tatuażami?

W związku z licznymi pytaniami kandydatów do służby w Policji dotyczącymi możliwości wstąpienia do służby w Policji kandydata posiadającego tatuaże informujemy, że w tym zakresie obowiązują zapisy działu II rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035). Zgodnie z § 3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.

Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18).

Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony